سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

مصطفی رجبی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سیده نساء موسوی – کارشناسی ارشد اقتصاد
نعمت فلیحی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

میدان نقش جهان به همراه مجموعه بناها و فضاهای تکمیلی آن یکی از جاذبه های مهم گردشگری و میراث فرهنگی کشور می باشد لذا این پژوهش به تعیین ارزش حفاظتی میدان نقش جهان اصفهان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط می پردازد برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدید کنندگان میدان نقش جهان جمع آوری گردید این اطلاعات شامل اطلاعات اقتصادی اجتماعی بازدید کنندگان تمایل به پرداخت آنها و اطلاعات دیگر مورد استفاده درتابع تمایل به پرداخت بود عوامل مورد استفاده درتخمین تابع تمایل به پرداخت شامل جنس سن تحصیلات درآمد و اندازه خانوار تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی محل سکونت و متغیر بیانگر تورش نقطه شروع بود با توجه به داده های به دست آمده برای تمایل به پرداخت افراد که به صورت مقادیر دامنه ای بود از الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت برای تحلیل عوامل موثر به تمایل به پرداخت استفاده گردید براساس تمایل به پرداخت افراد و تعداد بازدید کنندگان ارزش حفاظتی میدان نقش جهان نزد بازدید کنندگان داخلی بیش از ۳۸۸۲۰ میلیون ریال برآورد گردید.