سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد مهدیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
محمود صبوحی صابونی – دانشیار گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه زابل
مهلا افشارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد بازرگانی، دانشگاه زاهدان

چکیده:

رشد جمعیت و گسترش علوم و فنون، باعث شده است که برداشت بیرویه از منابع طبیعی باعث به مخاطره انداختن محیطزیست منجر گردد. بنابراین دل نگرانی برای محیطزیست و طبیعت مرتبا در حال افزایش است، پس حفظ و حراست از این عرصه خاکی وظیفه همه ملتها و کشورها باید تلقی گردد؛ زیرا صیانت از این مواهب موجب همبستگی بینالمللی کشورها و ضامن توسعه پایدار و برخورداری همه انسانها از محیطزیست سالم خواهد شد. محیطزیست تضمینکننده حیات رو به رشد نسل کنونی و نسلهای آینده است و باید با ایجاد بستر واقعی برای بقا و تعالی آن همواره به عنوان پیونددهنده صلح و دوستی مورد احترام قرار گیرد و تعهد به رعایت ضوابط، اصول و استانداردها و الگوهای رفتاری مربوط به حمایت از این محیط نیز که شعار توسعه پایدار است، به جای توسعه نامتعادل جایگزین شود. این مطالعه به تعیین ارزش حفاطتی مجموعه پردیسان قائم (پارک جنگلی قائم) شهرستان کرمان و اندازهگیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از این مجموعه تفریحی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط میپردازد. برای بررسی تاثیر متغیرهای توضیحی بر میزان تمایل به پرداخت افراد، از الگوی لاجیت استفاده شده و پارامترهای این الگو با استفاده از روش حداکثر راستنمایی برآورد شده است. دادههای مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه با ۱۳۲ بازدید کننده از مجموعه پردیسان قائم جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که ۹۵٫۴۵ درصد افراد تحت بررسی در این تحقیق، حاضرند برای حفاظت از مجموعه پردیسان قائم مبلغی پرداخت کنند. متوسط تمایل به پرداخت افراد ۱۲۲۴۰ ریال بدست آمده است. همچنین ارزش حفاظتی سالانه مجموعه پردیسان قائم ۵۲۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد شده است. نتایج بیانگر این است که پارکهای جنگلی از ارزش حفاظتی بالایی برخوردارند که این نکته میتواند برنامهریزان و مدیران اجرایی، اجتماعی و اقتصادی را در برنامهریزی حفاظت و بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی یاری دهد