مقاله برآورد ارزش حفاظتی منطقه اکوتوریستی سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: برآورد ارزش حفاظتی منطقه اکوتوریستی سد رودبال در شهرستان داراب (با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایل به پرداخت
مقاله ارزش گذارِی مشروط
مقاله مدل لاجیت
مقاله سد رودبال
مقاله داراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدنعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه ارزش تفریحی سد رودبال و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این سد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسش نامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان منطقه رودبال و در دو مقطع زمانی بهار و تابستان ۱۳۹۰ صورت گرفته است. تعداد نمونه بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان سد رودبال)، ۶۰۰ پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد ۳۶ درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از سد رودبال شهرستان داراب هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این سد، ۳۱٫۹۲۱۶ ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی سالانه آن بیش از ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است. متغیر درآمد فرد با اطمینان ۹۹ درصد دارای تاثیر معنی دار بر تمایل به پرداخت می باشد، متغیر پیشنهاد با اطمینان ۹۵ درصد و آموزش با اطمینان ۹۰ درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از سد رودبال موثر می باشند. بیشترین تاثیر بر احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای درآمد فرد و آموزش می باشد.