سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
سلیمان کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
سیدنعمت اله موسوی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده:

یکی از خدمات ارایه شده توسط اکوسیستم طبیعی بخصوص اکوسیستم جنگلی منافع تفریحی و اکوتوریسم می باشد این مطالعه به تعیین ارزش توریستی و تفریحی تفرجگاه بهشت گمشده و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزش گذاریمشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید کنندگان از مدل Logit استفاده شده و براساس روش حداکثر درستنمایی پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان میدهد که ۸۲/۳ درصد افراد تحت بررسی دراین مطالعه حاضر به پردخت مبلغی جهت استفاده توریستی از تفرجگاه جنگلی بهشت گمشده هستندو متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش توریستی این پارک ۳۵۲۰ ریال برای هر بازدید است ارزش توریستی سالانه این پارک ۱/۹۶ میلیون ریال درهکتار و ارزش کل توریستی ان ۱۸ میلیارد ریال برآورد شده است. مهمترین عوامل موثر در میزان WTP بازدید کنندگان برای استفاده از تفرجگاه جنگلی بهشت گمشده می باشند میزان تحصیلات عامل بعدی در تاثیرگذاری برمیزان WTP بازدید کنندگان میباشد بطوریکه از نظر آماری درسط ح ۵ درصد معنی دار شده است