سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی
فاطمه نصرنیا – دانشجوی دکترا اقتصادکشاورزی
مهری داریونی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
مریم مسگر – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه برآوردارزش تفریحی پارک ملی بمو دراستان فارس با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط است برای بررسی عوامل موثر برمیزان تمایل به پرداخت افراد الگوی لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با بازدید کنندگان از این منطقه جمع آوری شد نتایج نشان داد که متغیرهای تحصیلات جنسیت اندازه خانوار درآمد و قیمت پیشنهادیاثر معنی داری روی احتمال تمایل به پرداخت افراددارند.