سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

باب اله حیاتی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
منور صالح نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
جواد حسین زاده فیروزی – استادیار دانشگاه تبریز
قادر دشتی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

تقاضای روزافزون برای تفرج گاه ها و مراکز تفریحی ناشی از ارزشی است کهمردم برای منافع حاصل از بازدید قائل می باشند کمبود منابع مالی برای توسعه و ایجاد محیطهای مناسب تفریحی مدیریت آنها را به سوی ارزش گذاری اینمنابع و استفاده از مشارکت مردم درجهت حفظ و احیاآنها سوق میدهد با این وجود بسیاری از منافع پارک ها دربازارهای متداول قابل دادوستد نیستند و از این رو برآورد ارزش انها بطور ساده و مستقیم امکان پذیر نیست این موضوع دربرنامه ریزی برای ایجاد پارکهای عمومی ایجادمشکل خواهد کرد زیرا در عین حال که برنامه ریزان درجهت حداکثر سازی رفاه اجتماعی تلاش می کند باید قادر به تعیین سطحی باشندکه درآن منافع حاصل از ایجاد پارک ها بیشترین چربش را برهزینه ها داشته باشد دراین راستا هدف این مطالعه برآورد ارزش تفریحی پارک شهری فدک شهرستان خوی با استفاده از روش هزینه سفر فردی می باشد داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ۱۵۰ بازدید کننده از پارک یاد شده در سال ۱۳۸۹ جمع آوری شد برایان یمنظور تابع تولید سفر با فرمهای تابعی خطی لگاریتمی خطی – لگاریتمی ، لگاریتمی – خطی و معکوس برآورد و از بین انها براساس معیارهای اقتصادسنجی فرم تابعی خطی انتخاب شد نتایج نشان داد که متغیرهای هزینه سفر و درآمد افراد برتعداد بازدیدهای آنها به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی دار داشتند.