سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محدثه محمدی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی
رسول محمدرضایی – دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تبریز
محمد خالدی – استادیار اقتصادکشاورزی

چکیده:

این مطالعه به تعیین ارزش تفریحی پارک عباس آباد بااستفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسش نامه انتخاب دوگانه می پردازد برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لاجیت استفاده شد و از روش حداکثر راست نمایی برای برآورد مدل استفاده گردید نتایج نشانمیدهد که ۷۲/۸ درصد افراد تحت بررسی دراین مطالعه حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده از این پارک هستند با توجه به نتایج این پژوهش با افزایش یک درصدی درمبلغ پیشنهادی احتمال پذیرش این مبلغ ۱/۶۰۸۸ درصد کاهش می یابد همچنین متوسط تمایل به پرداخت هر فرد ۲۷۱۱/۹ ریال بدست آمده است با توجه به محاسبات ارزش تفریحی سالانه این پارک بطورتقریبی ۲۳/۵ میلیون ریال درهر هکتار برآورد شده است مهمترین متغیرهای اثر گذار دراین پژوهش متغیرهای مبلغ پیشنهاد سطح درآمدجنسیت، تحصیلات وضعیت تاهل و تعداددفعات بازدید بوده اند درنهایت با کمک نتایج بدست آمده م ی توان سیاستگذاری منساب قیمتی برای میزان ورودیه افراد به پارک اتخاذ کرد.