سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

مهرداد مرادی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
سیدیعقوب زراعتکیش – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

منابع طبیعی به عنوان یکی ازمنابع مهم وسرمایه ای عظیم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردند.جنگل ها بعنوان یکی ازمنابع مهم تجدیدپذیرمنافع متعددی برای جامعه بشری همچون بهبود کیفیت محیط زیست، تولید چوب، هیزم، علوفه، فرصتی برای گردشگری، ابزاری برای تفریح، منافع ژنتیکی، تنظیم آب، نگهداری خاک، جذب کربن، کاهش گازهای گلخانه ای وغیره در بردارد.بیشتر منافع جنگلی یا با قیمت پایینی ارزشگذاری شده و یا در محاسبه ارزش جنگل ها وارد نمی شوند. چنین ارزشگذاری کمتر از حد منجر به تخصیص نابهینه منابع و اعمال مدیر یت و برنامه ریزی های نادرست می شود. بنابراین بررسی حاضر به ارزشگذاری کارکردتفریحی جنگل های استان کهگیلویه وبویراحمد می پردازد. آمار و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ،مراجعه به سازمانها و شبکه های اینترنتی جمع آوری گردیده است.جهت اندازه گیری ارزش تفریحی وتمایل به پرداخت افراد برای بازدید از پارک جنگلی واقع درشمال شهر یاسوج به ترتیب ۱۸۸ پرسشنامه براساس ارزشگذاری مشروط سفر تکمیل گردید. برای تعیین عوامل موثربرتمایل به پرداخت از مدل لاجیت استفاده شده و پارامترها با استفاده ازروش حداکثر راست نمایی برآورد شده اند