سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن رحیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مرتضی حسن شاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
مهرزاد ابراهیمی – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدمهدی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

شهرستان ارسنجان با دارا بودن جنگلهای سرسبز و قرار گرفتن درباریکه جنوبی سلسله جبال زاگرس ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران را دارا می باشد یکی ازمکانهای سرسبز این شهرستان جنگل بناب است لذا دراین مقاله تاثیرهریک از عوامل موثر برتمایل به پرداخت و برآورد ارزش تفریحی پارک جنگلی بناب است و برای انجام این تحقیق ۲۵۵ پرسشنامه از بادید کنندگان منطقه مورد مطالعه که از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب شدند تکمیل گردید. رای تخمین میزان تمایل به پرداخت بازدید کندگان از مدل Logit و براساس روش حداکثر درست نمایی استفاده شد نتایج نشانمیدهد که متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش توریستی این پارک ۱۰۱۹۳/۶۸ ریال برای هر بازدید می باشد نتایج همچنین نشان میدهد که متغیرهای میزان درآمد بازدید کنندگان و سطح تحصیلات که از نظر آماری درسطح یک درصد معنی دار شده اند مهمترین عوامل موثر درمیزان WTP بازدید کنندگان برای استفادها ز پارک جنگلی بناب می باشد ارزشتوریستی سالانه این پارک برای هرخانوار ۵۵۰۴۵۸ه/۷۲ ریال درهکتار است و ارزشتفریحی پارک درهرهکتار ۹۲۸۵۴۲۳/۱۱ میباشد.