سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر محمدی نژاد – استادیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ت
سیدیعقوب زراعت کیش – استادیارگروه اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
محمدعلی طاهریان – دانشجوی کارشناسی ارشداقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت

چکیده:

با توجه به اهمیت منابع طبیعی و اکوتوریسم در کشور، پرداختن به ارزش های غیر بازاری محیط زیست سبب درک بهتر از کارکردهای واقعی آن خواهد شد در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و برآورد ارزش تفرجی طبیعت گردی پارک جنگلی النگدره در استان گلستان میپردازد و عوامل موثر بر تمایل پرداخت افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. این مطالعه به اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای منافع تفریحی این پارک وبرآوردارزش تفریحی کل پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط وپرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد.برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل لوجیت استفاده شده وبراساس روش حداکثر درستنمائی ،پارامترهای این مدل برآورد شدند . نتایج نشان می دهد که ۶۴ درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه ،حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده تفریحی از پارک جنگلی النگدره هستند. متوسط تمایل به پراخت بازدید کنندگان برای ارزش تفریحی این پارک۴۷۵۰/۴ ریال برای هر بازدید برآورد شد . ارزش تفریحی سالانه این پارک ۱۱ میلیون ریال در هکتار برآورد شده است . نتایج این پژوهش نشان داد که جهت استفاده تفرجی افراد متغیرهای میزان پیشنهاد، درآمدماهیانه فرد،درآمد ماهیانه خانواده،جنسیت اثر مثبت و معنیداری بر تمایل پرداخت افراد داشته است و همچنین متغیرهای سن وسالهای تحصیل و اندازه خانوار،شغل رابطه م نفی با تمایل پرداخت افراد داشته است ،پس ازمتغیر پیشنهاد،بیشترین کشش مربوط به متغیر درآمد ماهانه خانوار و بیشترین اثر نهایی مربوط به متغیر جنسیت افراد بوده است.