سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اردوان زرندیان – دانشجوی دکترا، رشته برنامه ریزی محیط زیست ، دانشکده محیط زیست، دانشگاه
رویا موسی زاده – دانشجوی دکترا، رشته مدیریت محیط زیست
فرشته میرزایی – کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و مدیریت

چکیده:

منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ ارسباران‌ ۹۴۴/۸۰۱ کیلومترمربع مساحت‌ دارد و بر اساس محاسبات انجام شده در این مطالعه برای سال ۲۰۰۸ میلادی برابر با ۲۵/۱۵۵۴۶ هکتار وسعت مراتع و ۵/۳۱۱۹۶ هکتار وسعت اکوسیستم جنگلی برآورد گردیده است.کارکرد تنظیمی گاز در اکوسیستم های جنگلی و مرتعی منطقه حفاظت شده ارسباران شامل ارزش جذب کربن و تولید اکسیژن می‌باشد. برآورد ارزش جذب کربن با استفاده از روش ارزش سایه‌ای انجام گردید.در روش ارزش‌گذاری سایه‌ای، حاصلضرب مقدار کربن جذب شده توسط اکوسیستم در ارزش سایه‌ای آن، ارزش جذب کربن را نشان می‌دهد. در این مطالعه از رقم ۲۳ دلار بر تن برای برآورد ارزش جذب کربن استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که ارزش جذب کربن توسط اکوسیستم های جنگلی ۱۹/۳۵۳۳ میلیون ریال و توسط هر هکتار از آن ۰۴/۰ میلیون ریال می‌باشد. برآورد مقدار اکسیژن تولید شده نیز با استفاده از رابطه‌ فتوسنتز انجام شده است. برآورد ارزش تولید اکسیژن توسط جنگل‌های ارسباران نیز از حاصل‌ضرب هزینه‌ تولید اکسیژن صنعتی و پزشکی در مقدار تولید اکسیژن توسط جنگل‌های ارسباران به‌دست می آید.در مطالعه حاضر از رقم ۵۰۰ هزار ریال بر تن استفاده شده است. نتایج برآوردهای ارزش تولید اکسیژن درحوزه‌های مختلف و برای گونه‌های درختی موجود در اکوسیستم جنگلی منطقه نشان می‌دهد که ارزش کل تولید اکسیژن ۸/۲۲۱۷۹ میلیون ریال و توسط هر هکتار از جنگل ۲۲۷/۰ میلیون ریال می‌باشد. برای برآورد ارزش جذب کربن و تولید اکسیژن توسط مراتع نیز از روش فتوسنتز استفاده شده است. در نتیجه ارزش جذب کربن در مراتع منطقه و تولید اکسیژن به‌ترتیب برابر با ۴۲/۷۷۵ و ۲/۳۰۰۲ میلیون ریال در سال ۱۳۸۷ بوده است. ارزش اقتصادی کارکرد تنظیمی گاز دراکوسیستم جنگلی منطقه ارسباران۹۹/۲۵۷۱۲ میلیون ریال و در اکوسیستم مرتعی منطقه ۶۲/۳۷۷۷ میلیون ریال و مجموعا ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم گاز در منطقه ارسباران در سال ۱۳۸۷ ، ۶۱/۲۹۴۹۰ میلیون ریال برآورد گردیده است.