سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رویا موسی زاده – دانشجوی دکترای رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
سید مسعود منوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده محیط زیست و

چکیده:

در ایران در دو دهه اخیر موضوع بازیافت در شهرهای بزرگ ب ه اجرا درآمده و شهر کرج نیز هشتمین شهر کشور بوده که ب ه امر بازیافت و تبدیل مواد زائد پرداخته است. به طور متوسط روزانه بیش از ۱۱۰۰ تن زباله در شهر کرج جمع آوری می گردد. ۷ و ۹ کرج که دارای ایستگا ههای تفکیک از مبدا بوده صورت گرفته است. در این مقاله به ،۶ ،۵ ، قلمرو مکانی این تحقیق در مناطق ۳ بررسی و تحلیل ارزش اقتصادی پسماندهای خانگی قابل بازیافت در مناطق تحت پوشش شهرداری کرج با استفاده از روش تحلیل هزینه فایده در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ پرداخته شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که از طریق بازیافت پسماند م ی توان در هزینه های مدیریت مواد زاید جامد صرفه جویی ب ه عمل آورد و موجب ایجاد درآمد برای شهرداری شد. محاسبه ارزش حال هزینه و درآمدها با استفاده از شاخص اقتصادی ارزش حال خالص طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ نشانگر آن است که این ارزش مثبت است. در نتیجه بازیافت پسماندهای خانگی در شهر کرج از نظر اقتصادی توجیه پذیر می باشد. سود خالص حاصل از کل مواد بازیافت شده در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ در مناطق ۳ و ۵ و ۶ و۷ و ۹ کرج که دارای ایستگاه تفکیک از مبدأ می باشند، حدوداً ۶۰۱/۳۰۹/۸۹۰ ریال محاسبه شده است. بازیافت ۴/۵۳۷/۴۲۸ کیلوگرم پسماند خشک در مناطق مذکور موجب کاهش در هزینه های مدیریت مواد زاید جامد حدوداً مبلغی معادل ۴۴۰/۱۳۰/۵۱۶ ریال در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ گردیده و منجر به ایجاد درآمد برای شهرداری شده است.