سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید امیرنژاد – استادیار اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

در این مطالعه برای کارکرد حفاظت آب توسط جنگل های شمال، دو جنب ه ی ذخیره آب باران و تنظیم آب جاری در نظر گرفته شده و با بکارگیری رو ش هزینه جایگزین، ارزش اقتصادی این جنب هها تعیین شده است . نتایج نشان میدهد که میزان ذخیره آب باران و تنظیم آب جاری بوسیله جنگل های شمال بترتیب حدود ۳/۹ و ۴/۳ میلیارد مترمکعب در سال میباشد. همچنین، میزان ذخیره آب باران و میزان تنظیم آب جاری بوسیله هر هکتار از این جنگل ها بترتیب معادل ۲۰۳۷/۷ و ۲۲۵۶/۲۶ مترمکعب در سال بدست آمده است که ارزش هر هکتار از جنگل های شمال برای این دو جنبه بترتیب معادل ۲۰۳۷۷۰ و ۲۲۵۶۲/۵ ریال می باشد . ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت آب بوسیله هر هکتار از این جنگل ها معادل ۲۲۶۳۳۲/۵ ریال در سال برآورد شده که بر اساس متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۵۸ (۹۰۰۰ریال) ، معادل ۲۵/۱۵ دلار در هکتار می باشد.