سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نصرنیا – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی
سمیرا فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

تخت جمشید به عنوان میراثتاریخ تمدن و فرهنگ کهن ایرانیان توجه ویژه گردشگران داخلی و خارجی را به خود معطوف کرده است از این رو مطالعه ارزش اقتصادی-توریستی این مجموعه عظیم فرهنگی می تواند در پیش بینی و مدیریت نیازها رفع کمبودها و توسعه صنعتی گردشگری درایران موثر باشد هدف از این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی توریستی تخت جمشید با استفاده از روش ارزشگذار مشروط است به منظور بررسی عوامل موثر برمیزان تمایل به پرداخت گردشگران داخلی و خارجی الگوی لاجیت با استفاده ازداده های پرسشنامه ای و مصاحبه حضوری با بازدید کنندگان از این اثر مههم تاریخی برآورد گردید. اطلاعات مورد استفاده شامل اطلاعات اقتصادی اجتماعی بازدیدکنندگاهن از قبیل جنسیت سن تحصیلات درآمد فاصله و تمایل به پرداخت آنها می باشد نتایج حاکی از آن است که مجموعه تاریخی تخت جمشید ارزش قابل توجهی برای بازدید کنندگان داشته و متغیرهایی از قبیل درآمد سن جنسیت و فاصله در تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان حائز اهمیت می باشد همچنین نتایج نشان میدهد که میان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان داخلی و خارجی تفاوت معنی داری وجود دارد.