سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف حسنی – دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گ
محبوبه جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ک

چکیده:

آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه اقتصادی و نیز مهمترین نهاده کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله ایران است. بنابراین لازم است که در راستای بهرهگیری مطلوب از نهاده آب راهکارهای علمی ومدیریتی مناسب در نظر گرفته شوند. از جمله از راهکارهای تاثیرگذار و مهم، قیمتگذاری بهینه برای این نهاده با ارزش و ایجاد زمینههای پذیرش آن میان کشاورزان و قانونگذاری و اجرای درست آن میباشد که این امر به تخصیصمطلوبتر این نهاده بین محصولات مختاف کمک نموده و باعث افزایش بازدهی تولیدات کشاورزی در راستای استفاده کاراتر از آن میشود. به طور کلی آب دارای دو نوع قیمت واقعی میباشد.یکی جنبه قیمت واقعی آب از دیدگاه عرضهکننده است و جنبه دیگری آن دیدگاه تقاضا کننده را شامل میشود. این مطالعه با هدف برآورد ارزش اقتصادی آب ازدیدگاه تقاضا کننده با استفاده از برآورد تابع تولید در محصول گندم در استان آذربایجان شرقی انجام گردید. از اطلاعات و پرسشنامههای موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان مذکور در سال زراعی ۸۶-۸۵ برای نیل به هدف -تحقیق استفاده گردید. با توجه به معیارها و آزمونهای اقتصاد سنجی تابع تولید ترانسلوگ به عنوان تابع برتر شناخته شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که ارزش اقتصادی آب در تولید گندم در استان آذزبایجان شرقی ۷۷۱ریال به ازای هر متر مکعب میباشد.