سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ندا اسدفلسفی زاده – دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زا
محمود صبوحی صابونی – دانشیار اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایر

چکیده:

مدیریت منابع آب بخشی از برنامه ریزی توسعه کشورها تلقی می شود و هر کشوری بر مبنای میزان منابع آب دردسترس، استراتژی و برنامه خاصی را برای بهره برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا می نماید. فعالیت کشاورزی به علتارتباط مستقیم با اقلیم، به شدت از تنش های آبی تأثیر می پذیرد. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش آزمایشات انتخابی، ارزش نهاده آب و میزان تمایل به پرداخت کشاورزان منطقه دشت بیضا در سه گروه کشاورزان دارای زمین کمتر از ۵، بین۵ تا ۱۰ و بیشتر از ۱۰ هکتار محاسبه شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان منطقه بیضا جهت جلوگیری از محدودیت های مطرح شده در مدل انتخابی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد آب بهای پرداختی آنان می باشد. بر اساس نظرات کشاورزان، اعمال محدودیت، باعث توزیع عادلانه و بهینه منابع آبی در سطح منطقه خواهد شد