سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا گلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع آب،دانشگاه شهید چمران اهوا
عبدالکریم بهنیا – استاد گروه مهندسی منابع آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعلی پرهام – دانشیار گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر جایی رخ دهد و خسارات قابل توجهی به انسان و بوم سازه های طبیعی وارد آورد. مقابله با پیامد های خشکسالی زمانی موفق است که با پیش بینی و برنامه ریزی دوره های خشکسالی و ایجاد طرفیت های لازم هم در بعد تامین و هم در بعد مصرف با روشی پایدار به عبور از دوره خشکسالی نایل آئیم.آگاهی از توزیع احتمال بارندگی ها زمینه مناسبی برای برنامه ریزی منابع آب فراهم می آورد.در این تحقیق از آمار بارندگی ماهانه ۵۰ سال اهواز استفاده شده است.به منظور ارایه شناخت بیشتر از خشکسالی اهواز،مقادیربارش به صورت نمودارهای داده های استاندارد ترسیم شده است.به وسیله زنجیر مارکوف و توزیع نرمال احتمالات حالت های با هم مقایسه گردیدند. که هر دو توزیع در سطح ۹۵ درصد بر c مختلف محاسبه شد و نتایج این دو روش با آزمون ۲ داده ها برازش داشتند.و در نهایت وضعیت دراز مدت اهواز از نظر دوام خشکسالی و نیز طول مدت خشکسالی ها در ۱۰ سال آینده با استفاده از زنجیر مارکف پیش بینی گردید.