سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا قدرتی امیری – استاد قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه
محمدعلی رحیمی – کارشناسی ارشد مهندسی زلزله
حمیدرضا رازقی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعلی رضویان امرئی – دکتری مهندسی زلزله

چکیده:

دراین مطالعه تحلیل خطر زمین لرزه برای گستره استان آذر بایجان شرقی با رویکرد احتمالاتی انجام گرفته است بدین منظور ابتدا کاتالوگ رخدادهای لرزه ای دربازه زمانی از قرن نهم میلادی تاکنون در گستره ای تا شعاع ۲۰۰ کیلومتر پیرامون استان از منابع مختلف گردآوری و مورد پردازش قرارگرفته است مقادیر پارامترهای لرزه خیزی با استفاده از روش تخمین احتمال بیشینه و با استفاده هم زمان از داده های زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی بدست آمده منابع لرزه زا در گستره ورد مطالعه شناسایی و توان هریک درایجاد تکانهای شدید زمین با استفاده از دو رابطه بین طول گسلش – بزرگا و برمبنای دو فرض گسلش ۵۰ و ۱۰۰% طول گسل برآورد شده است تخمین احتمالاتی خطر زمین لرزه با استفاده از نرم افزار SEIRISK IIIبرای یک شبکه نقاط ۲۱×۲۰ با فواصل ۱۵ کیلومتری و با اساس چهاررابطه کاهندگی قدرتی و همکاران ۲۰۰۷ امیرسیز و همکاران ۲۰۰۵ صدیق و همکاران ۱۹۹۷ و کمپل ۱۹۹۷ صورت گرفته است.