سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده عطیه طهایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،
پویا زمانی – ستادیار گروه علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا
علیرضا قاضی خانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

در پژوهش حاضر، از ۱۱۹۸۶ رکورد مربوط به صفات تولیدی جمعیت گاوهای هلشتاین استان همدان که طی سالهای ۶۸ تا ۸۸ توسط جهادکشاورزی همدان، جمعآوری شده بود، استفاده شد. مولفههای واریانس و پارامترهای ژنتیکی با استفاده از مدلهای مختلط دامی با روش بیشترین درستنمائی محدود شده بدون مشتقگیری و به صورت تجزیه یک صفتی برآورد شدند. ضرایب وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی، تولید پروتئین، درصد چربی، درصد پروتئین و شیر تصحیح شده براساس چربی در نخستین دوره شیردهی به ترتیب، ۱۴۹ / ۰، ۱۹۴ / ۰، ۱۲۹ / ۰ ، ۲۴۹ / ۰، ۰/۱۷۵ و ۱۶۴ / ۰ برآورد شدند