سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین آئینی – کارشناس ارشد سنجش از دور دانشگاه اصفهان
جمال عسگری –
مهدی مومنی –

چکیده:

فقدان اطلاعات دقیق در ارتباط با توزیع زمانی و مکانی بخار آب موجود در تروپسفر یکی از عوامل محدود کننده در پیش بینی دقیق آبوهوا و محاسبات آنی دادههای حاصل از تصاویر ماهوارهای تلقی میشود. بکارگیری GPS ، به عنوان یک ابزار برای تخمین این پارامتر با دقت مناسب، در سالهای اخیر مورد توجهقرار گرفته است. به این منظور، با تصحیح کلیه خطاهای سیستماتیک موثر روی سیگنالهای ارسال شده از ماهوارههای GPS در روش تعیین موقعیت دقیق (Precise Point Positioning) ، تاخیر تروپسفری را برآورد نموده و بخش تر آن را به عنوان اطلاعات رطوبتی در پیش بینی هوا و یا روشهای توموگرافی مورد استفاده قرار میدهیم. روش معمول و استاندارد برآورد اثر ترپسفر تر در راستای قائم است. در این مقاله به معرفی روشی جدید برای برآورد تاخیر تروپسفری در راستای مسیرمایل ماهواره گیرنده – Tropospheric Slant Path delay) ( با استفاده از روش PPP پرداخته و نتایج حاصل از بکارگیری این روش را ارائه مینماییم