سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر بشیان – دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید س
ابوالفضل قاسمی – دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید س
سیدمهرداد حسینی – دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی، آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید س
مصطفی فراشباشی آستانه – شرکت برق منطقه ای خراسان

چکیده:

وجود هارمونیک در شبکه میتواند شکل موج جریان را ازحالت ایدهآل خارج کند. این خروج از حالت نرمال می تواندتبعات مختلفی در شبکه داشته باشد. از آن جمله میتوان به افزایش تلفات شبکه و اشغال ظرفیت انتقالی خطوط اشاره کرد. بدیهی است که وقتی یک مصرفکننده در شبکه، تولیدهارمونیک میکند، نه تنها باعث ضرر و زیان به خود می شودبلکه، خطوط اطراف را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . در این مقاله، ابتدا خسارات فنی ناشی از وجود هارمونیک در یک مصرف کننده را از دید مالک شبکه بررسی کنیم . سپس ، طی یک تحقیق عملی به تخمین ضررهای اقتصادی این نارسائیها در قسمتی از شبکه توزیع نیروی برق شهرستان مشهد خواهیم پرداخت. در نهایت، تأثیر هارمونیک روی تلف ات و ظرفیت انتقالی خطوط را در یک شبکه انتقال نمونه بررسی و به ارزیابی خسارات مالی و فنی ناشی از آن خواهیم پرداخت.