سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیدا خسروی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

تاج درختان نقش مهمی درپایداری جنگلها بازی می کند و همبستگی بین ابعاد آن باسایر ویژگیهای درخت درمطالعات جنگلداری به فراوانی بررسی شده است هدف ازاین مطالعه تعیین روابط رگرسیونی بین قطر برابر سینه و ارتفاع با سطح گسترش تاج ارتفاع و حجم تاج درجنگلهای بلوط وی ول شهرستان بانه درزاگرس شمالی بود به این منظور ۵۰ پایه وی ول به صورت تصادفی انتخاب شد و پارامترهای بیوفیزیکی همچون قطر برابر سینه ارتفاع دوقطر عمود برهم تاج و ارتفاع تاج مورد اندازه گیری قرارگرفت و براساس داده های موجود حجم تاج نیز برآورد شد نتایج نشان داد که بیشترین ضریب تبیین مربوط به معادله بین ارتفاع درخت و ارتفاع تاج (R =0/88 و کمترین ضریب تبیین برای معادله رگرسیونی ارتفاع کل درخت و سطح گسترش تاج است (R =0/35 با توجه به اینکه سرشاخه زنی درختان بلوط برای سالیان طولانی درمنطقه مورد مطالعه انجام گرفته و باعث شده تاج همزمان با سایر قسمت های درخت رشد کافی نداشته باشد و همیشه نسبت به سن درخت تاج بسیارجوانتر باشد پس عدم وجود همبستگی بسیارقوی برای این معادلات دور از انتظار نیست.