سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده زینب رسولی – دانشجو کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سعید زره داران – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سهیل یوسفی – دانشجو کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام

چکیده:

هدف تحقیق حاضر برآورد آمارههای توصیفی صفات کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی بود . صفات مورد نظر از ۱۰۱۰ عدد عضله سینه بلدرچین ژاپنی پرورش داده شده در ایستگاه پرورش طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمع آوری شد. آمارهها با استفاده از مدل دام یک و چند صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد شد. میانگین صفات عضله ران در بلدرچینژاپنی، نظیر pH (6/99)، روشنی گوشت (۶۶/۳۸)، قرمزی گوشت (۳/۶۷)، زردی گوشت (۱/۷۲-) و کاهش در اثر تبخیر (۳/۹۲) و برای صفات عضله سینه در بلدرچین نظیر pH (6/36) ، روشنی گوشت (۶۴/۱۲)، قرمزی گوشت (۵/۵۸)، زردی گوشت (۱/۷۶-) ، تردی گوشت (۱۰/۳۷) و کاهش در اثر تبخیر (۳/۹۲)، کاهش در اثر پختن (۱۹/۱۱) و ظرفیت نگهداری آب (۴۶/۴۳) تخمین زده شد.