سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمزه نور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک ،
سمیه فضلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوهشگران جوان، اراک

چکیده:

فسفر از جمله عناصر ضروری برای رشد گیاهان بوده و از سوی دیگر عامل آلودگی منابع آب می­باشد. هدف از تحقیق حاضر برآورد مقادیر اوج و متوسط غلظت فسفر و همچنین کل فسفر انتقال یافته ناشی از وقوع رگبار و تولید رواناب در حوزه آبخیز کجور بااستفاده از مؤلفه­های بارش و رواناب می­باشد. در این راستا نمونه­برداری از جریان سیلابی رودخانه مربوط به هفت واقعه بارش با فاصله زمانی حداکثر یک ساعت انجام شد. سپس تهیّه مدل­های رگرسیونی مناسب دو و چند متغیّره­ی تخمین­گر غلظت اوج و متوسط و کل مقدار فسفر حمل شده با استفاده از مهمترین مولفه های بارش و رواناب صورت پذیرفت. نتایج نشان‌گر توانائی خوب روابط رگرسیونی به دست آمده با توجه به ضریب تبیین و کارآیی به­ترتیب بیش از ۸۸۴/۰ و ۸۸۳/۰است. نتایج تحقیق حاضر زمینه­ساز استفاده از روش مزبور در ارزیابی انتقال فسفر در مناطقی با شرایط حاکم مشابه با شرایط تحقیق و مدیریّت مناسب آب و خاک آن­ها می­باشد.