سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
محسن عباسپور – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

یکی از ابزارهای مهم محاسبه خواص ترمودینامیکی مثل فشار و انرژی درونی خواص ساختاری مثل تابع توزیع شعاعی و خواص انتقالی مثل ضریب نفوذ اکسیژن در دماها و چگالیهای مختلف شبیه سزای دینامیک مولکولی گاز به طریق پتانسیل دو ذره ای HFD-like می باشد دراین تحقیق برای فراهم کردن برهمکنشهای سه ذره ای همراه با پتانسیل دو ذره ای HFD-like از پتانسیلهای سه ذره ای پرازنیتز و میانواست که نتایج شبیه سازی به کمک پتانسیل سه ذره ای هوس چایلد و پراسنیتز آثار بهتری روی نتایج فشار اکسیژن نسبت به پتانسیل میانو است درحالیکه این تاثیر برای مقادیر انرژیدرونی برعکس می باشد از شبیه سازی دینامیک مولکولی اکسیژن همچنین برای تولید یک معادله حالتجدید استفاده شده است که م یتواند به عنوان یک مرجع مورد استفاده قرارگیرد.