سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سودابه پورجعفری مشکله – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی پیام نور
مهدی جودی –
محمد خالدی – عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی
علی کلایی – عضو هیئت علمی وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

نظر به اهمیت افزایش تولید و بکارگیری منطقی نهادها درکشت چای بررسی کارایی چایکاران و شناسایی عوامل موثربرآن بخوبی مشخص است شهرستان املش با تولید بیش از ۳۰ درصد تولید چای کشور رتبه سوم تولید چای را بعد از شهرستانهای لنگرود و رودسر در شهرستانهای تولید کننده چای دارد این مطالعه در ابتدا به تخمین کارایی فنی چایکاران می پردازد و سپس عوامل موثر برکارایی فنی را مورد بررسی قرار میدهد بدین منظور تابع تولید مرزی تصادفی و عوامل موثر برعدم کارایی فنی بطور همزمان از طرق روش حداکثر درستنمایی محاسبه شد به همین دلیل داده های مورد نیاز با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای برای سال زراعی ۸۷ درمیان ۱۰۵ روستای املش که محصول چای تولید می کنند از طریق پرسشنامه جمع آوری شد نتایج تحقیق نشان داد که میانگین کارایی فنی چایکاران شهرستان املش ۵۸٫۶۹ درصد میب اشد درنتیجه امکان افزایش کارایی فنی و همچنین افزایش تولید چای از طریق استفاده بهتر از منابع امکان پذیر است