سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین آقامحمدی – دانشجوی دکتری سیستم اطلاعات مکانی
محمدسعدی مسگری – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی منصوریان – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وحید کریمی – مربی دانشگاه آزاد بناب

چکیده:

زلزله یکی از رخدادهای طبیعی درایران است که صدمات زیادی به جامعه وارد کرده است اگربراورد مناسبی از تعدادمصدومان بعد ازلزله داشته باشیم می توان اثرات و میزان صدمات انسانی را با برنامه ریزی درست کم کرد ولی دربرآورد تعدادمصدومان و تلفات انسانی دراثر زلزله با یک مساله پیچیده ای روبرو هستیم که این مساله خود وابسته به المانهایی مختلفی مثل تعریف سناریوهای مختلف زلزله و طراحی و نحوه ساخت سازه ها می باشد با توجه به توانایی های مناسب شکه عصبی درحل مسائل پیچیده این مقاله یک روش برای مدلسازی و برآورد شدت و نحوه توزیع مکانی صدمات انسانی را براساس تابعی از خرابی های سازه ای با استفادها ز شبکه عصبی را توصیف می کند برای آموزش این شبکه از داده های زلزله بم درسال ۲۰۰۳ استفاده شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد که این شبکه می تواند شدت و نحوه توزیع مکانی صدمات انسانی را با دقت مناسبی برآوردکند.