سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان قدمیاری – کارشناس دینامیک سازه ،شاهینشهر- هواپیماسازی ایران
شهرام هادیان جزی – استادیار،دانشگاه شهرکرد- دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

به منظور تعیین نحوه تغییر فرکانسهای مودهای ارتعاشی پروانه اصلی بالگرد بر اثر تغییر سرعت دورانی پروانه، ابتدا گشتاورهای خمشی پره بالگرد در دو جهت خمش آن و نیز گشتاور پیچشی آندر حین افزایش سرعت دورانی پره اندازهگیری میشود. سرعت دورانی نیز در هر لحظه اندازهگیری میشود. گشتاورها به کمک مجموعههایی متشکل از کرنشسنج که به گشتاور خمشی یا پیچشیحساس هستند اندازهگیری میشوند. سپس تبدیل زمان- فرکانسیفوریه زمانکوتاه ۱ بر سیگنالهای گشتاور اعمال میشود. با ترکیب نتیجه تبدیل و سیگنال سرعت اندازهگیریشده میتوان تغییر محتوای فرکانسی سیگنالهای گشتاور را بر حسب سرعت دورانی بدست آورد. چون فرکانس نیروهای آیرودینامیکی وارد بر پره در هرلحظه همان فرکانس دوران پره است هنگامی که این فرکانس کاری یا یکی از مضارب آن با یکی از فرکانسهای مودهای ارتعاشی پروانه برابر شود باعث افزایش آنی تغییرشکل پره و در نتیجه افزایش گشتاور سازهای متناظر با آن تغییر شکل میگردد. این بدان معنا است که تقاطع صفحات هارمونیک سرعت دورانی پروانه با نمودار سهبعدی تغییر محتوای فرکانسی سیگنالهای گشتاور بر حسب سرعت دورانی منحنیهایی را بدست میدهد که در این منحنیها هر یک از بیشینههای نسبی، متناظر با فرکانس یکی از مودهای ارتعاشی است. این بیشینهها استخراج میشوند و موقعیت آنها در صفحه مختصات سرعت دورانی و فرکانس رسم میگردد. نحوه توزیع آنها در این صفحه مختصات، نحوه تغییر فرکانسهای مودهای ارتعاشی پروانه با سرعت دورانی را نمایش میدهد. در نهایت فرکانسهای یافتهشده از تست با نتایجی که از روش محاسباتی هولتزر- میکل- استاد بدست آمده است مقایسه میگردند.