سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عصاره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علیرضا شکوه فر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

تاکنون بخش عمدهای از تحقیقات کشاورزی مبتنی بر آزمایشهای صحرایی و تجزیه و تحلیلهای رگرسیونی بوده است. ضعف بزرگ این روشهای تحقیقاتی عدم امکان شناخت روند عملکرد سیستم و نیز عدم امکان تعمیم نتایج آنها به خارج از حدود آزمایش میباشد. اما به کمک مدلسازی امکان شبیهسازی و شناخت فرآیندهای سیستم تولید تحت مجموعهای از شرایط معین فراهم شده و موجب افزایش اطلاعات محقق درباره سیستم تحت بررسی میگردد.این پژوهش به منظور شبیه سازی رطوبت خاک بوسیله مدلLEACHN در شرایط متغییر رطوبتی خاک بر روی گیاه ذرت انجام گرفت. این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان واقع در شهر اهواز انجام گردید. سه سطح آبیاری مورد بررسی در این آزمایش شاملN1 انجام آبیاری با تامین ۱۰۰ درصد نیاز آبیN2 انجام آبیاری با تامین ۷۵ درصد نیاز آبی وN3 انجام آبیاری با تامین ۵۰ درصد نیاز آبی می باشد. اندازهگیری مقادیر رطوبت مزرعه و مقایسه آن با نتایج تخمین رطوبت بیانکننده همبستگی بالا بین مدل و نتایج صحرایی میباشد.مدل مقدار رطوبت خاک را با دقت قابل قبولی پیش بینی نمود.نتایج تحقیقات شبیه سازی تغییرات رطوبت به وسیله مدلLEACHW نشان داد که در تمامی عمق ها مدل مقدار رطوبت را کمتر از واقعیت برآورد می کند.