مقاله بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها و تصمیم گیری چند معیاره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۹۷ تا ۷۱۱ منتشر شده است.
نام: بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها و تصمیم گیری چند معیاره
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی عملکرد
مقاله بخش مدارک پزشکی بیمارستان
مقاله ارزشیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجمی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: کتابی سعیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بخش مدارک پزشکی نقش مهمی در ارزیابی، برنامه ریزی و اولویت بندی کمی و کیفی خدمات مراقبت بهداشتی درمانی بیمارستان ها دارد. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان (بیمارستان های الزهرا، کاشانی و خورشید) با روش تصمیم گیری چند معیاره نمودند.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش شامل بخش های مدارک پزشکی بیمارستان های الزهرا، آیت ا… کاشانی و خورشید بود که در سال ۱۳۸۷ انجام شد. منبع اطلاعات ۱۵ نفر از متخصصین مدارک پزشکی (افراد صاحب نظر در رشته مدارک پزشکی در سطح بیمارستان ها، دانشگاه و ارزشیابی بیمارستان ها از معاونت درمان) انجام گردید. داده ها در جلساتی با حضور این افراد صاحب نظر با روش نظر سنجی، تکنیک بارش افکار و طوفان مغزی جمع آوری شد. نتایج حاصل از جلسات فوق، در فرم های ماتریسی (ابزارهای جمع آوری داده) وارد گردید. اساس کار رتبه بندی بخش مدارک پزشکی بیمارستان های منتخب، با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بود. در این روش، ابتدا معیارهای مربوط به ارزیابی این بخش شناسایی و سپس معیارها با کمک بارش افکار از دیدگاه افراد فوق ارزش دهی و وزن دهی شد. نمودار سلسله مراتبی فرایندهای موثر بر عملکرد واحدهای تابعه بخش مدارک پزشکی نیز با اجماع نظرات جامعه پژوهش ترسیم گردید و سپس با روش مقایسات زوجی، تمام رده ها و زیر رده های هر چهار واحد تابعه بخش مدارک پزشکی، با توجه به درجه اهمیت هر کدام نسبت به مقایسه زوجی و امتیازدهی از ۱ تا ۹ وزن دهی تهیه شد. سپس میانگین هندسی ماتریس های مقایسات زوجی محاسبه و در نرم افزار Expert choice وارد و وزن نسبی و درجه اهمیت هر کدام از فاکتورهای موثر بر عملکرد بخش مدارک پزشکی به دست آمد.
یافته ها: از جنبه مدیریت اطلاعات، واحد بایگانی با وزن نسبی ۰٫۴۲۶ دارای بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر واحدها بود، در حالی که از جنبه مشتری، واحد پذیرش با وزن نسبی ۰٫۰۸۶ بیشترین درجه اهمیت نسبت به سایر واحدها را به خود اختصاص داده بود. در ضمن وزن نسبی بخش مدارک پزشکی بیمارستان ها به ترتیب امتیاز عبارتند از الزهرا با ۰٫۳۹۴ در رتبه اول، کاشانی با ۰٫۳۴۲ در رتبه دوم و خورشید با ۰٫۲۶۴ در رتبه سوم قرار گرفتند.
نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و رتبه های کسب شده در واحدهای مختلف، ضروری است که اولویت بندی و تخصیص منابع بر اساس نتایج کارشناسی شده حاصل از تحلیل فرایند سلسله مراتبی صورت گیرد.