سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیده فاطمه زین العابدینی – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
مهرگان مهدوی – استادیار دانشگاه گیلان
محمد خان بابایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

توسعه بانکداری الکترونیک و کسب مزیت رقابتی دربانکها نیاز به بازاریابی خدمات آنها دارد میتوان به تحلیل رفتار مشتریان و تعیین ارزش آنها دربازاریابی خدمات بانکی پرداخت این مقاله به کمک تکنیکهایداده کاوی و مدل تحلیل RFM به ارایه مدلی به منظور شناسایی و تحلیل رفتارمشتریان پرداخته می شود که این مدل از دو بخش تشکیل شده است دربخش اول با استفاده از تکنیکهای خوشه بندی به بخش بندی مشتریان بانکی پرداخته می شود سپس توسط مدل تحلیل RFM ارزش هرخوشه تعیین شده و درنهایت خوشه ها براساس ارزش موردنظر رتبه بندی میشوند همچنین با استفاده از الگوریتم قوانین وابستگی به یافتن ارتباط بین ویژگیهای مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی پرداخته می شود دربخش دوم با توجه به ارزش هریک از مشتریان و با استفاده از تکنیک طبقه بندی به پیشگویی رفتار مشتریان آینده دربانک پرداخته می شود.