سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی آقایی بنادکوکی – گروه مهندسی برق و رایانه دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده – موسسه پزشکی فورد دیترویت میشیگان آمریکا

چکیده:

دراین مقاله یک روش بدون سرپرستی به کارگرفته شده است که از فیلترهای گابور برای استخراج ویژگیهای بافت تصویر خوشه یابی فازی برای بخش بندی تصویر و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی فیلتر گابور استفاده می گردد تصویر ورودی ابتدا از یک پیش فیلتر گابور عبور داده می شود و اندازه خروجی آ« محاسبه می گردد در گام بعدی یک پس فیلتر گوسی پایین گذر به آن اعمال می شود سپس الگوریتم خوشه یابی فازی برروی خروجی مراحل قبل اعمال شده و مراکز خوشه ها را یافته و خطای خوشه یابی را محاسبه می کند این مقدار بعنوان تابع برازندگی درالگوریتم ژنتیک مورد استفاده قرار گرفته و پارامترهای فیلتر گابور اصلاح میشود و مراحل مذکوردر فوق تکرار می گردند تا هنگامی که شرط مورد نظر را ارضا نمایند.