سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدشاهین دانشمندی – کارشناس ارشد علوم و تکنولوژی بذر، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی،
مجید عزیزی – دانشیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خشکی و کمبود آب قابل دسترس از عمده ترین موانع تولید گیاهان دارویی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان بشمار می رود. اثر تنش رطوبتی غالباً در گیاهان دارویی یکساله (Herb Species) بیشتر از گیاهان چند ساله و دائمی است. لذا در این تحقیق تاثیرکم آبی بر برخی صفات گیاه دارویی یکساله نازبو (Ocimum basilicum L.) در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. سطوح آبیاری شامل ۱۰۰ درصد ظرفیت زراعی (بدون تنش)، ۷۰ درصد (تنش متوسط) و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی(تنش شدید) بود که در طی دوره رشد سریع تا برداشت در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد کم آبی بر شاخص سطح برگ (LAI) و نسبت وزن برگ (LWR ) تاثیر منفی دارد، اما در نسبت سطح برگ (LAR) و سطح ویژه برگ (SLA) تفاوت آماری (۵%>P) وجود نداشت. با کاهش آب قابل دسترس غلظت کلروفیل برگ در قبل و بعد از گلدهی افزایش یافت. بر این اساس بالاترین غلظت کلروفیل در تنش رطوبتی شدید ثبت شد (به ترتیب ۴۳/۱۶۷ در قبل از گلدهی و ۵۰ در بعد از گلدهی). بیشترین درصد و میزان اسانس برگ در تنش رطوبتی متوسط به دست آمد. ( به ترتیب ۰/۵۲ و ۰/۰۴۵ میلی لیتر). بهترین نتایج درصد اسانس پیکر رویشی در تنش شدید ( ۰/۳۵ میلی لیتر) و بیشترین میزان اسانس آن در تیمار تنش متوسط بهدست آمد ( ۰/۰۷۷ میلی متر) بالاترین میزان نسبی آب برگ (RWC ) نیز در تنش شدید به دست آمد (۷۶/۹۵۲ درصد) تنش رطوبتی در عملکرد بذر و وزن هزار دانه نیز دارای اثر متفاوتی بود. بالاترین وزن هزار دانه در تنش متوسط (۱/۵۴۶ گرم) و بالاترین عملکرد بذر در تیمار بدون تنش حاصل شد (۲/۴۸۰ گرم). کلیات نتایج این آزمایش نشان داد خشکی و کمبود آب قابل دسترس، رشد و نمو و عملکرد گیاه دارویی نازبو را تحت تاثیر قرار می دهد، لذا قبل از کشت این گیاه دارویی باید شرایط اقلیمی منطقه و همچنین اهداف اقتصادی حاصل از پرورش آن مد نظر قرار گیرد.