سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا جمالی – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ایرج اصغری – مربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
ویدا واعظی – استادیار دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده:

خصوصی سازی درایران شکل رسمی و سازمان یافته ای بخود گرفته است اقتصاد خصوصی برای درامان ماندن از مشکلات ذاتی خود به ابزارهای چندی احتیاج دارد توسعه روند خصوصی سازی باعث افزایش افراددرگیر درفرایند ایجاد ثروت می شود و نیاز به فرایندهای ایجاد اطلاعاتی و حسابرسی را درجامعه گسترش میدهد فرایند حسابرسی به عنوان فرایندی اتکا بخش به اطلاعات مالی یکی از ابزارهایی است که دولت و سرمایه گذاران به عنوان دو عنصر اصلی نظام مبتنی براقتصاد خصوصی برای رسیدن به اهداف خود توامان از آن بهره میگیرند بی توجهی به محدودیت های ذاتی فرایند حسابرسی می تواند به یکی از چالشهای اصلی نظام مبتنی براقتصاد خصوصی تبدیل شود و با ایجاد بحرانهای نظیر بحران انرون درقرون اخیر اثرات اجتماعی مخربی برروی افراد و سازمان ها چه درگیر و چه غیردرگیر درفرایند خصوصی سازی داشته باشد درهمین راستا این مقاله به مفهومی با عنوان فاصله انتظارات درحسابرسی به عنوان یکی از دلایل ناکارایی فرایند حسابرسی که از فرایند خصوصی سازی متاثر می گردد درجامعه پرداخته و درنهایت راه حلهای ارایه شده به آن را درسطوح بین المللی بررسی می کند.