سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

هدف ازانجام این مطالعه بررسی تجارت آب مجازی به عنوان راهکاری جهت مقابله بابحران آب درکشورهای دچارخشکسالی میگردد دراین مطالعه ازشاخص متوسط میزان آب مجازی یک محصول VWC به عنوان روش براورد میزان آب مجازی استفاده گردید نتایج تحقیق نشان میدهد که واردات موادغذایی درایران هنوز با هدف تارت آب مجازی صورت نمیگیرد درصورتی که میتوان با بهره گیری از الگوهای جدید جهت ارزیابی جایگاه کشور ازنظر مزیت نسبی درتولید محصولات کشاورزی و تغییر سیاستهای واردات و صادرات موادغذایی با رعایت اصول امنیت غذای منافع حاصل از آن را دردیگربخشها سرمایه گذاری کرد و با بحران آب درکشورهای دچار خشکسالی به مقابله پرداخت