سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضوان صفرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

آلودگی ازمسائل عمده ای است که شهرهای بشتر کشورها به خصوص کشورهای صنعتی با آن مواجه اند این مساله کهدرآب و هوای شهری تاثیر میگذارد هموارهموردتوجه قراردارد ودراین زمینه مطالعات زیادی انجام گرفته است امروزه آلودگی که حیات شهرها و ساکنان آن ها را به مخاطره انداخته پدیده ای است که انسان مترقی و به منظور دستیابی زندگیهرچه بهتر و پیشرفته تر ماشینی که خود طالب آن است بوجود آورده و طبیعی است که برای از میان بردن باید با بهره جستن از دانش خود تدابیر موثراتخاذ کند تحقیق حاضر ازنظر ماهیت جز تحقیقات توصیفی – تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده ازروش کتابخانه ای جمع آوری شده است