سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا فروغی فر – کارشناس مسئول بهره برداری معادن-سازمان آب و برق خوزستان-معاونت حفاظت
سیدمهدی موسویون – رئیس قسمت بهره برداری حریم وبستر- سازمان آب و برق خوزستان-معاونت حفاظت

چکیده:

بحرانهای هزاره سوم اربابان قدرت آب راگل می کنند. کارشناسان ومتخصصان امروزآب راعامل اصلی جنگ های آینده توصیف می کنند.آب امروزبیش ازهرزمان به ابزارقدرت طلبی وزورگویی اربابان سودجووکشورهای ثروتمندومنشاتنش میان کشورهاتبدیل شده است.طبق تحقیقات سازمان ملل،آب می تواندتا ۵۰ سال آینده حتی به یکی ازارزشمندترین اموال بشریت،بسیارارزشمندترازنفت مبدل گردد.تقسیم نابرابرآب درسطح کره زمین سبب بوجودآمدن تنش های فراوان میان کشورهاومناطق مختلف جهان شده است. ۶۰ درصدآب شیرین دراختیار ۹کشور قراردارد،درحالی که باقی جهان بامعضل کمبودآب مواجه اند.آب امروزمتاعی است اقتصادی که چشمان پرطمع اربابان سودجووگروه های خصوصی بزرگ رابه دنبال دارد.بویژه آنکه حمایت توافق های تجارت جهانی رانیزبا خودهمراه دارند.هنگامی که جریان رودخانه هاازمرزمیان کشورهاعبورمی کند،آب به ابزارواقعی قدرت دردستان کشوری تبدیل می شودکه دربالادست رودخانه قراردارد.طبق ماده یک، بخش اول ازفصل اول قانون آب ونحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷/۴/۲۷ کلیه آبهای جاری دررودخانه هاوانهارطبیعی ودره هاوجویبارهاوهرمسیرطبیعی دیگراعم ازسطحی وزیرزمینی وهمچنین سیلابهاوفاضلابها وزهابهاودریاچه هاومردابهاوبرکه های طبیعی وچشمه سارهاوآبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب ومتعلق به عموم است ومسئولیت حفظ وبهره برداری این ثروت ملی واحداث واداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب وبرق محول می شود