سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یعقوب زنگنه – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
حسین قدرتی – عضو هیئت علمی مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه تربیت معل
داود سمیعی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

سرمایه ی اجتماعی مفهوم نوینی است که درچند دهه اخیر دراکثر رشته های علوم انسانی و دررابطه با موضوعات متعدد مطرح و گسترش یافته است مضمون مرکزی نظریه ی سرمایه اجتماعی اهمیت تعاملات انسانی است بررسی این موضوع درشهرها به عنوان متراکم ترین شکل جوامع انسانی که زمینه تعامل و همکاری بیشتری را بین شهروندان فراهم می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقاله حاضر به بررسی شاخصهای تعیین کننده سرمایه اجتماعی در دو شهر مشهدو سبزوار و ارتباط آن با جنبه هایی از اقتصاد و مدیریت شهری می پردازد سرمایه اجتماعی با دو مولفه اعتماد به شهرداری و شورای شهر و عضویت در گروه های اجتماعی سنجیده شده است روش پژوهش کمی و تکنیک مورد استفاده پیمایشی است مطالعه میدانی دراین تحقیق در دو مقطع سال ۱۳۸۷ و ۹۰ صورت گرفته است نتایج این تحقیق نشان میدهد که در شهر مشهد متغیرهی هزینه ها و درآمدهای ماهیانه و تحصیلات ودرشهر سبزوار متغیر تحصیلات با سرمایه اجتماعی رابطه معنی دار و معکوس اند از متغیرهای دیگری که اثر معنی داری برسرمایه اجتماعی دارند می توان مدت اقامت در شهر بومی یا مهاجر بودن جنسیت وضعیت اشتغال و محل تولید اشاره کرد بین مشارکت داوطلبانه ی شهروندان در تامین بخشی از منابع مالی شهرداری از طریق پرداخت به موقع مالیات عوارض و سایر هزینه های عمومی و میزان اعتماد آنها به شهرداری رابطه ای معنی داری وجود دارد.