سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه نخعی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سحر نادریفر – دانشگاه آزاد اسلامی قم

چکیده:

یکی ازعلل شایع مقاومت های آنتی بیوتیکی درباکتریهای تولید بتالاکتامازهای طیف وسیع ESBLs است این انزیمها میتوانند طیف وسیعی از انتیبیوتیکهای بتالاکتام را لیز کنند با توجه به لزوم بررسی و کنترل مقاومت های آنتی بیوتیکی هدف از انجام این تحقیق بررسی بتالاکتامازهای طیف وسیع درایزوله های ادراری یرسینا دردو بیمارستان منتخب مشهد بود نمونه های ادراری ارسالی به دو بیمارستان دانشگاهی مشهد درسال ۸۹ کشت و عوامل مولد عفونت ادراری با استفاده از آزمایشات افتراقی معمول شناسایی شدند یرسیناهای جدا شده با استفاده از کیت میکروژن تایید گردیدند ازمایشات حساسیت آنتی بیوتیکی و باکتریهای مولد esbl با استفاده از استاندارد های Clinical and CLSI Laboratory Standards Institute شناسایی شدند برای ردیابی ژن پلاسمیدی blaCTX-M ازپرایمر اختصاصی و واکنش زنجیره پلیمراز استفاده شد.