سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام نوشادی – دانشجوی دکتری گروه خاکشناسی، – دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حسینعلی بهرامی – دانشیار گروه خاکشناسی، – دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سید کاظم علوی پناه – استاد گروه جغرافیا – دانشگاه تهران

چکیده:

آگاهی از وضعیت و توزیع ماده آلی در خاک به دلیل نقش کلیدی که این ویژگی در تعیین رفتار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک دارد برای استفاده بهینه و پایدار از خاک ضروری است. اخیرا استفاده از داده های سنجش از دور در ارزیابی مقدار ماده آلی خاک به عنوان روشی ساده، سریع، ارزان و حتی دقیق توجه محققان را به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق بررسی میزان کارایی و دقت مقادیر انعکاس فرااتمسفری حاصل از تصاویر ماهواره ای ETM+ در پیشبینی ماده آلی خاک در بخشی از منطقه خشک دشت قم میباشد. در این راستا در مردادماه ۱۳۸۷ تعداد ۱۰۰ نمونه خاک از عمق ۰-۵ سانتیمتری برداشته شد و ماده آلی آنها در آزمایشگاه اندازهگیری گردید. پس از پردازشهای اولیه بر روی تصاویر ماهوارهای، ارزشهای رقومی بازتاب متناظر نقاط میدانی در باندهای مختلف استخراج شد سپس با استفاده از معادلات مربوطه به مقادیر انعکاس فرااتمسفری تبدیل شدند. در نهایت روابط همبستگی و رگرسیونی بین مقادیر انعکاس فرااتمسفری با میزان ماده آلی خاک مورد بررسی قرار گرفت. بررسی همبستگیها نشان داد که بین مقدار ماده آلی خاک با مقادیر انعکاس فرااتمسفری در باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک همبستگی خطی معنی دار در سطح ۵% وجود دارد. با برازش انواع مدلهای رگرسیونی چندمتغیره گام به گام مشخص شد که این مدلها از دقت کمی برای برازش برخوردارند. بیشترین ضریب تبیین مشاهده شده برای مدل رگرسیونی چهار متغیره است و برابر ۰/۴۸ میباشد که رابطه بین ماده آلی با مقادیر انعکاس فرااتمسفری حاصل از باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک را برازش میدهد.