سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران غیاثی – دانشگاه صنعتی اصفهان ایران
ریحانه نصراصفهانی – دانشگاه صنعتی اصفهان ایران
محمدحسین نصری – شرکت برق منطقه ای اصفهان ایران

چکیده:

پلی کلروبی فنیل ها ،(PCBs) ترکیبهای شیمیائی هستند که به عنوان یک ماده افزودنی به روغن های صنعت ی اضافه می شد تا خواص و عملکرد روغن بهبود یابد. اما این دسته از مواد ترکیبات مقاوم و زیست تخر ی ب ناپذ یری هستند که میتوانند آثار زیانباری بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشند. این مقاله به بررسی ی ک روش مفی د برای امحاء با استفاده ازنانوذرات ZnS و CdS به عنوان کاتال یست می پردازد