سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی آیرمی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان دزفول
مهین محمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی
حسین هاشمی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدرضا طاهری – زمین شناس ارشد، مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

سازند آسماری در چاه های ۲۸۱ میدان نفتی مارون، جنوب شرق اهواز، شامل ۵۱۰ متر نهشته های کربناته با میان لایه هایی از ماسه سنگ و شیل است که بصورت تدریجی روی شیل های سازند پابده و با ناپیوستگی هم شیب در زیر سازند گچساران قرار دارد. میکروفونای متنوعی غالبا شامل فرامینیفرهای بنتیک، در رسوبات سازند آسماری در این چاه وجود دارد. براساس پراکندگی چینه شناسی فونای مذکور: ۱) Borelis melo curdica-Borelis melo melo Assemblage zone و ۲) Miogypsina-Elphidium sp.14-Peneroplis farsenesis Assemblage zone و ۳) Archaias asmaricus- A. hensoni-Miogypsinoides complanatus Assemblage zone و ۴) Lepidocyclina-Operculina-Ditrupa Assemblage zone که در رسوبات مورد مطالعه، شناسایی شده اند مجموعا سن الیگوسن پسین – میوسن پیشین (روپلین – بوردیگالین) را برای سازند آسماری پیشنهاد می کنن د. در این مطالعه ۲۱ جنس و ۲۶ گونه از فرامینیفرها شناسایی شدند و براساس زون بندی لارسن و همکاران که برپایه داده های حاصل از چینه نگاری ایزوتوپی استرانسیوم (Sr) استوار است ۴ زون زیستی فوق تشخیص داده شده است.