سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب صالحی – کارشناسی ارشد، دانشجو، دانشگاه دامغان
محمود حسینی نژاد – استادیار، دانشگاه دامغان
حسن امیری بختیار – استادیار، اهواز-مدیریت فنی/ستاد مناطق نفت خیز جنوب
علی دباغ – کارشناسی ارشد، اهواز- مدیریت فنی/ستاد مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

گروه بنگستان (کرتاسه پسین) در بردارنده سازندهای کژدمی، سروک و ایلام در جنوب غرب ایران است.در این تحقیق، نهشتههای سازند ایلام در تاقدیس پیر Pir anticline واقع درشمال شرق فراشبند به منظور مطالعات سنگچینهنگاری و زیستچینهنگاری مورد بررسی قرار گرفته است. نهشتههای سازند ایلام در این برش، با ستبرای ٣۴ متر، در بخش قاعدهای از لایههای پیزولیتی و در ادامه عمدتا از سنگ آهک تشکیل شدهاند. سازند ایلام در این برش در مرزهای زیرین و بالایی خود به صورت ناپیوسته بر روی سازند سروک و ناپیوسته در زیر سازند گورپی قرار دارد. به طور کلی مطالعه میکروسکوپی ۵١ نمونه برداشت شده از این برش، منجر به شناسایی ١٧ جنس و ١١ گونه از فرامینیفرهای بنتیک شد. بررسی محتویات فرامینیفرهای بنتیک در برش مورد مطالعه، منجر به تشخیص یک بیوزون Rotalia skourensis-algae assemblage zone شد و بر این اساس سن سازند ایلام سانتونین Santonian تعیین میگردد.