سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد انجم – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهرا
فرشته رشچی – دانشیار ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
رامز وقار – استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده از میکروارگانیس مها در بایواکسیداسیون خاک سولفیدی طلادار یکی از رو شهای جدید در این فرآیند محسوب م یشود. در پژوهش حاضر باکتری های تیوباسیلوس فرواکسیدان و تیوباسیلوس تیواکسیدان با موفقیت به خاک سولفیدی مقاوم طلادار سازگار (آداپته) شدند. لازم به ذکر است که خاک موجود، دارای۷۵۱ppm آرسنیک بوده که برای باکتری به شدت مضر است. مقاومت باکتری های تیوباسیلوس فرواکسیدان و تیوباسیلوس تیواکسیدان به آرسنیک و یو نهای مضر دیگر توسط کشت مکرر، بهبود داده شد. آداپته کردن در شرایط دمایی ۳۰ درجه سانتی گراد، اندازه ذرات خاک ریزتر از ۳۸ میکرون و نسبت جامد به مایع متفاوت، از ۱۰ گرم بر لیتر تا ۱۰۰ گرم بر لیتر، صورت گرفت. همچنینpHاولیه برای باکتر یهای تیوباسیلوس فرواکسیدان برابر ۲ و برای باکتری های تیوباسیلوس تیواکسیدان برابر ۳/۵در نظر گرفته شد. فرآیند آداپته کردن شامل دو مرحله بود. در مرحله اول باکتری در محیط کشت رشد داده شد و در مرحله دوم خاک به متابولیت حاصل از مرحله اول اضافه شد. در نهایت منحنی رشد باکتری ها در طول روند آداپته کردن مورد بررسی قرار گرفت. منحنی رشد باکتری ها در طول فرآیند آداپته کردن باکتری بهبود پیدا کرد.