سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسمعیل قرائتی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی
سیدمحمود حسینی نژاد – دکتری چینه و فسیل شناسی
حسین مصدق – دکتری چینه و فسیل شناسی

چکیده:

نهشته های سازند زیارت دربرش کلاته واقع درشمال دامغان حدود ۳۵۰مترضخامت دارد و لیتولوژی آن سنگ اهک شیل و ماسه سنگ اهکی می باشد سازند زیارت دربرش مورد مطالعه برروی سازند کنگلومرایی فجن قرارگرفته و رسوبات قرمز نئوژن با ناپیوستگی همشیب آن را پوشانده است فرامینیفرهای شناسایی شده مانند Nodosaria Uvigerina rippensis Spiroplectamina subhaeringensis وAstacolus decoratus Lenticulina clypeiformis Pseudohastigerina micra latejugata Nummulites lucasi Nummulites globolus سن این برش را پالئوسن فوقانی تانتین تا ائوسن میانی لوتسین تعیین می نماید پالئوژن با دارا بودن شرایط محیطی مناسب زمان ته نشست آهکهای حاوی فرامینیفرهای بنتیک بزرگ بوده است نهشته های این دوره بخ صوص ائوسن درفلات ایران نیز حائز این ویژگیها می باشد درانی تحقیق سعی شد تا تفسیر بوم شناسی دیرینه با توجه به تاثیر دمای بالای مرز پالئوسن – ائوسن برمحیط زندگی و اجتماعات فرامینیفرها انجام گردد.