سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسیح افقه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
هاجر فیصلی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

سازند کژدمی یکی از سازندهای گروه بنگستان است که با سن آلبین – سنومانین زیرین در زون ساختمانی زاگرس چین خورده در جنوب غرب ایران قرار دارد .در این مطالعه ضخامت سازندکژدمی در برش سیوند۲۱۵/۶۵ متر، در شمال شیراز، از نظر میکروبیوستراتیگرافی مورد برّرسی قرارگرفت .مرز سازند کژدمی با سازند داریان به صورت ناپیوستگی فرسایشی است .وجود افق شاخص از جنس اکسید آهن و نیز مارن شدیداً گلوکونیتی در حد بین سازندهای فوق نشانگر یک نبود رسوب گذاری (دیاستم) است که بر اساس شواهد فسیلی نیز اثبات می گردد و نتیجه ی پیامد فاز کوهزایی استرین و تاکید بر خشکی زایی در حد بین سازند های فوق الذکر است. مرز بالایی این سازند با آهک های مارنی سازند سروک به صورت هم شیب و تدریجی می باشد، از نظر فسیل شناسی حضور فرامینیفرهای Nezzazatinella sp., Choffatella sp., Pseudolituonella reicheli نشانگر آغاز سازند سروک به سن سنومانین زیرین است . فرامینیفرهای موجود در سازند کژدمی همراه با جلبک آهکیsalpingoporellaشامل: Miliolid,Orbitolina sp.,orbitolina texana,Everticyclamina hedbergi,Marsonella sp.,Orbitolina lenticulais,Favosella washitensis,Hemicyclamina sigali,Troculina cf. Arabica,Nezazzata sp.,Troculina sp.,Dictioconus sp.,Orbitolina concave,Orbitolina cf.conica,Pseudulitunella sp. Pseudulitunella rechli,Pseuducyclaamina sp.Mesorbitolina lotzeiMesorbitolina libanicaMesorbitolina parvaTextulariaOrbitolina discoidaIraqia SP.Orbitolina cf. cordica, .Orbitolina cf.concava,Iraqia simplex,Iraqia complata,Neorbitolinapsis conulus,Orbitolina trocus,Palorbitolina discoid,Iraqia complata,Orbitolina cf.gatarica,Mesorbitolina kurdica,Pseudotextularia sp.,Navtiloculina sp.,Paleodictioconus sp. هستند. بر اساس تجمع و همراهی فرامینیفرها و جلبک ها و تشخیص جنسها و گونه های فرامینیفرها و زون بندی زیستی آنها منجر به شناسایی ۱بیوزون و سه ساب زون برای مقطع چینه شناسی سیوند گردیده است و شامل ۱)Orbitolina lenticularis-concava biozone (Wynd 1965) 2)Hemyicyclamina- orbitolina Sub assemblage– zone. (Wynd 1965) 3)Orbitolina discoid,Paleodictyoconus Sub assemblage– zone . 4)Favosella washitensis sub – zone. (Wynd 1965)