سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسیح افقه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
وحید احمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
قنبر دموری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه شیراز

چکیده:

این تحقیق در رابطه با دو مقطع چینه شناسی از سازند سروک می باشد. میکروفاسیس های شاخص وفرامینیفرهای محتوی در آنها به دقت شناسایی شده و مطالعات میکروبیواستراتوگرافی و میکروفاسیس روی آن صورت گرفته است. برش ارسنجان به ضخامت ۹۸ متر از رسوبات سازند سروک و برش منطقه دشمن زیاری به ضخامت ۱۲۳ متر بررسی شده است. مرز زیرین آن با سازند کژدمی بصورت پیوسته، و مرز بالایی آن با سازند گورپی نیز پیوسته بوده ،که این مرز در برش ارسنجان مشاهده نگردیده است. برخی از جنس و گونه های فرامینیفر بنتیک شاخص در رسوبات مورد مطالعه عبارتند ازOrbitolina sp. ,Conicorbitolina, Mesorbitolina texana, Conicorbitolina cf. conica, Esorbitolina sp. , Pseudo textularia sp. , Trocholinas., Hemicyclammina Sigali , Orbitolina cf. concave, Salpingoporella cf. turgida, Salpingoporella dinarica, Marsonella sp. ,Orbitolina discoda, Miliolids, Textularides, Orbitolina parva, Simplorbitolina cf. conulus,Ticiella sp. , Chry salidina sp. , Ovalveolina cf . ovum. , Ticinella cf .madecassiana Calcisphaerula innominta, Nezzazata conica, Nezzazata Simplex, Rotalipora sp. ,Neoiraqia convexa, Favusella washitensis, Rotalipora balernaensis بیوزون های شناخته شده سازند سروک در برش چینه شناسی ارسنجان شاملبیوزون شماره یکFavusella washitensis Bio zoneبیوزون شماره دوNezzazata and alveolinides Asseblage zone بیوزون های شناخته شده سازند سروک در برش چینه شناسی دشمن زیاری شاملبیوزون شماره یکFavusella washitensis Bio zone بیوزون شماره دو Nezzazata and Psudolitunella richeli Assemblage zone با توجه به میکروفسیل های عنوان شده در برش چینه شناسی مورد مطالعه به طور کلی س ن سازند سروک آلبین بالایی تا سنومانین بالایی می باشد