سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو فتحی میر – دانشجوی آارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ا
محمد وحیدی نیا – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
حسن امیری بختیار – بخش زمین شناسی مناطق نفتخیز، شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

به منظور معرفی بایوزونهای موجود و تعیین سن سازند آسماری گسترش روزنداران کفزی دربرش مورد مطالعه واقع در یال جنوبی تاقدیس ماله کوه مورد مطالعه قرار گرفت.مطالعات دیرینه شناسی و زیست چینه نگاری منجر به شناسایی ١۶ گونه متعلق به ٢۴ جنس از روزن داران کف زی بزرگ گردید که بر اساس گسترس عمودی این تجمعات فونی، سن سازند آسماری در این برش روپلین – بوردیگالین تعیین شد. در مجموع سه تجمع فونی مشخص شده عبارت اند از Nummulites fichteli – Nummulites vascus- به سن روپلین- شاتین Archaias hensoni _ Archaias asmaricus-٢ ه سن آکیتانین Borelis melo group – Meandropsina iranica به سن بوردیگالین.