سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عسگر شیرین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان
رئوف سیدشریفی – دانشگاه محقق اردبیلی
میرناصر سیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد برعملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارقام جو ازمایشی درسال زراعی ۱۳۸۸ به صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد فاکتورهای مورد بررسی شامل ارقام جو درسه سطح ماکویی بهمن و CB-7910 و پرایمینگ بذر با سویه های مختلف باکتری درچهارسطح باکتری ازوسپیریلیوم ازتوباکترترکیبی ازازتوباکتر با ازوسپیریلیوم و عدم پرایمینگ بذربا باکتری بود نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بطور معنی داری عملکرد دانه تعداد دانه درسنبله تعدادسنبله درمتر مربع و ارتفاع بوته را متاثر نموده حداکثر این صفات درپرایمینگ بذر با ازوسپریلیوم براورد گردید مقایسه میانگین ترکیب تیماری پرایمینگ بذرارقام جو با باکتریهای محرک رشد نشان داد که بیشترین عملکرد دانه ۳۲۱/۴ گرم درمترمربع به رقم ماکویی درپرایمینگ بذر با ازوسپریلیوم و کمترین آن ۲۹۱/۴ گرم درمترمربع به ترکیب تیماری رقم CB-7910درحالت عدم پرایمینگ بذرتعلق داشت بررسی روند تغییرات انباشت ماده خشک کل نشان داد که میزان بیوماس کل درتمامی ترکیبات تبماری درطول دوره رشد گیاه به آهستگی تا ۲۱۰ روز بعد ازکاشت افزایش یافته و سپس یک افزایش سریعی در۲۸۰تا۲۹۴ روز بعد از کاشت داشت از۲۹۴ روزبعد ازکاشت تا مرحله رسیدگی به دلیل پیری و ریزش برگها کاهش یافت