مقاله باور زنان استفاده کننده از روش نزدیکی منقطع نسبت به قرص های پیشگیری از بارداری برای تهیه ابزار با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: باور زنان استفاده کننده از روش نزدیکی منقطع نسبت به قرص های پیشگیری از بارداری برای تهیه ابزار با کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مقاله قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری
مقاله نزدیکی منقطع
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما پروین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: امین شکروی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان احمدی ژیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف این مطالعه ساختن ابزاری برای سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده است. در این راستا تحقیق کیفی صورت می گیرد تا عناصر اصلی تئوری به وسیله مصاحبه کشف شود.
روش: این یک مطالعه کیفی می باشد که بر اساس راهنمای ارایه شده توسط پدید آورنده نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شد. جامعه پژوهش را زنانی تشکیل دادند که به مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کردند. روش اجرای آن به این ترتیب بود که با افراد گروه مورد پژوهش بر اساس اصول ارایه شده، مصاحبه اکتشافی به عمل آمد. پس از جمع آوری اطلاعات، کدگذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت مجزا برای هر مصاحبه انجام گرفت. در این مطالعه نگرش غیر مستقیم، هنجارهای اجتماعی غیر مستقیم و کنترل رفتاری درک شده غیر مستقیم تعیین گردید. مدت هر یک از مصاحبه های انجام شده به طور متوسط 40-35 دقیقه بود.
یافته ها: برای تعیین نگرش غیر مستقیم ابتدا باورهای رفتاری و بر اساس آن گویه مورد نظر تدوین شد. به دنبال انجام این مرحله، گویه مربوط به ارزیابی از نتایج نیز تدوین گردید. همچنین هنجارهای انتزاعی به صورت غیر مستقیم به دست آمد که در طی آن باورهای هنجاری و انگیزه برای پیروی تعیین گردید. به دنبال تعیین هر یک از آنها، گویه های مربوطه تدوین گردید. باورهای کنترلی نیز بر اساس مصاحبه به دست آمد. سوال های مربوط به قصد نیز بر اساس راهنمای ارایه شده تدوین شد. در این مطالعه ۱۰ گویه مربوط به نگرش غیر مستقیم (۵ گویه باورهای رفتاری و ۵ گویه ارزیابی باورها)، ۱۰ گویه مربوط به هنجارهای اجتماعی غیر مستقیم (۵ گویه باورهای هنجاری و ۵ گویه انگیزه برای پیروی)، ۴ گویه مربوط به کنترل رفتاری درک شده غیر مستقیم و در نهایت ۲ گویه جهت تعیین قصد رفتاری استخراج گردید.
نتیجه گیری: در طی انجام مطالعه اکتشافی عقاید رفتاری، منابع فشار اجتماعی (افراد یا گروه های مرجع) و قدرت عقاید کنترلی در گروه مورد پژوهش تعیین گردید. جهت ارایه مشاوره موثر، پرسنل بهداشتی باید نسبت به باورهای زنان در ارتباط با قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری اطلاعات کافی داشته باشند.